Vilkår og betingelser - Kjøpsbetingelser


1. Avtalen

Avtalen består av salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen/nettbutikken og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom selger og kjøper.

2. Partene

Selger:
Firmaopplysninger
Firmanavn: KISS DEKOR
Organisasjonsnummer: 926566970
Besøksadresse: Sigurd Jarls Vei 20, 3174 Revetal
Telefon : 932 68 936
E-post: kissdekor@outlook.com eller via kontaktskjema.


Kjøper:                                                                                                                                                       Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes videre som kjøper.

3. Pris

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før endelig bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som frakt, emballasje m.m. Du kan også hente din ordre hos KISS DEKOR. Dette er gratis og kan hentes etter avtale på telefon 932 68 936 alle dager. 

Det tas forbehold om prisendringer og prisfeil på produkter.

Merk at tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring. Det tas forbehold om feil i lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil jeg ta kontakt med deg dersom jeg har et alternativ, om ikke vil jeg kreditere varen(e) jeg kan levere og sende resten av bestillingen.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Hos KISS DEKOR kan du velge mellom fire trygge betalingsmetoder.

  • Kortbetaling - benytter man kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpssummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort.
  • Vipps - du kan også betale med Vipps i nettbutikken . Følg anvisningene i kassen.
  • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøpere

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

ORDRE I NETTBUTIKKEN BLIR SENDT SAMME DAG OG SENEST INNEN 24 TIMER.
Ved bestilling, godtar du automatisk KISS DEKOR sin ordrebekreftelse samt betingelser. Alle skal motta en ordrebekreftelse like etter gjennomført kjøp. Sjekk opp det slik at du er sikker på at du har fullført din ordre

Det hender at ordrebekreftelsen kan havne i spam/søppelmappen . Skulle du ikke motta noe så ring meg på tlf.:    932 68 936 eller send email til: kissdekor@outlook.com

Alle ordrer sendes med Helthjem eller Posten. Skulle du ønske en alternativ fraktmetode, ta kontakt med meg på kissdekor@outlook.com for å avtale nærmere.  Alle ordre belastes med kr 99,- innenfor Norge. KISS DEKOR sender dessverre ikke til Svalbard eller til utland. 

Feil eller skade på levering - Har du mottatt feil varer ber vi deg ta kontakt med oss snarest.

SKADE
Om produktet er skadet ved levering må dette meldes omgående til oss på kundeservice på kissdekor@outlook.com. Vi ønsker bilder samt en beskrivelse av hva som har skjedd


Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Posten Du vil få en melding så snart produktet er på vei til deg. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager returneres den til oss. KISS DEKOR forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes. Å unnlate å hente en pakke er ikke det samme som å benytte seg av angreretten. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten ber vi deg hente ut pakken, og deretter returnere den til oss. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Se punktet «bytte og retur». 

Gebyrsats: forsendinger belastes med kr 500,-  Gebyret dekker postens returfraktkostnader samt KISS DEKOR sine kostnader med å behandle returen.

Hente på lager: Ordren din kan hentes på lageret i Tønsberg-Revetal. Adressen er Sigurd Jarls Vei 20, 3174 Revetal. Ordrene kan hentes alle hverdager etter avtale på telefon: 932 68 936

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Foreligger det en mangel på varen må kjøper innen rimelig tid informere om mangelen til selger. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom reklamasjonen skjer innen 2 måneder fra varens mangel ble oppdaget.

Kjøper kan reklamere for varen senest to år etter at varen ble kjøpt. Dersom det er ment at varen eller deler av den skulle vare vesentlig lenger enn to år, vil reklamasjonsfristen være på fem år.

Om mangelen ikke skyldes kjøper, kan kjøper i henhold til forbrukerkjøpsloven velge å holde kjøpesummen tilbake, velge retting eller omlevering, kreve avslag på varens pris, heve kjøpet eller kreve erstatning fra selger.

Ønsker kjøper å gjøre en reklamasjon bør dette sendes skriftlig til selger.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Feil kan skje på nettsiden og KISS DEKOR forbeholder seg retten til å kunne kansellere en ordre om det er feil pris eller oversolgte varer som er årsaken.

Alle som har noe på hjertet, spørsmål, ros eller ris er hjertelig velkommen til å ta kontakt med: kissdekor@outlook.com eller ring tlf. +47 932 68 936